3.07.2016

Karikatür, Rasim KOZ.. " Seri Katil.."

"Seri Katil"
Rasim KOZ
Türkiye

"Seri katil..