2.07.2016

Karikatür, Rasim KOZ.. " Ha Gayret!.."

"Ha gayret!..".. Karikatür: Rasim KOZ..Rasim KOZ
Türkiye