2.07.2016

Karikatür, Rasim KOZ.. " Ha Gayret!.."

Rasim KOZ
Türkiye

"Ha gayret!.."..
Karikatür: Rasim KOZ