23.03.2015

2015 Golden Hat: Jury Statement

2015 Altın Şapka: Jüri Bildirimi..

Türkçe (Translation: Google Translate)
Altın Hat 2015: jüri pozisyonu
Cumartesi, 24 Ocak günü, jüri yarışma Altın Hat Karikatür Festivali Knokke-Heist kazananları açıkladı.
Sosyal medya işin özgünlüğü hakkında bir tartışma kazananların açıklanmasından sonra. Intihal ya da değil var?

Pozisyon jürisi:
Karikatür Festivali jüri hayranlıkla görüşmeleri izledi. Bu kesin cevap girmek için büyüleyici bir tartışma var. Jüri hiçbir kasıtlı intihal yok yani işin hiçbir kopyası yapılmış olduğuna inanmaktadır.
Jüri çizimleri önemli farklılıklar olduğunu vurguladı. Biz bir orijinal karikatürle her kazanan karikatür bakın.
Karikatür Festivali organizasyonu daha da intihal tanımı incelemek ve muhtemelen gelecekte benzer tartışmalar dışlamak için adımlar atmaya sağlayacaktır.
Karikatür Festivali'nin jüri adına
Walter BAELE
Başkan
- Yarışma Şartnamesi
- Ödül Kazanan Eserler 2015
- Websayfası/Cartoon Festival.be

---
English
(Translation: Google Translate)

Golden Hat 2015: position of the jury
On Saturday, January 24th, the jury announced the winners of the contest Golden Hat Cartoon Festival Knokke-Heist.
After the announcement of the winners on the social media a discussion about the originality of the work. There is plagiarism or not?
Position jury:
The jury of the Cartoon Festival has followed the talks with admiration. It's a fascinating discussion where to enter is unambiguous answer. The jury believes that there is no copy of the work is made so there is no deliberate plagiarism.
The jury emphasized that there are substantial differences in the drawings. We see each winning cartoon as an original cartoon.
The organization of the Cartoon Festival will allow further examine the definition of plagiarism and possibly take steps to exclude similar discussions in the future.
On behalf of the jury of the Cartoon Festival
Walter BAELE
Chairman

- Contest Rules
-  Awarded Works 2015
- Website/Cartoon Festival.be
---
Nederlands

Gouden Hoed 2015: standpunt van de jury
Op zaterdag 24 januari maakte de jury de winnaars bekend, van de wedstrijd Gouden Hoed van het Cartoonfestival Knokke-Heist.
Na de bekendmaking van de winnaars is op de sociale media een discussie ontstaan over de originaliteit van de werken. Is er sprake van plagiaat ja of nee?
Standpunt jury:
De jury van het Cartoonfestival heeft met veel bewondering de gesprekken gevolgd. Het is een boeiende discussie waar geen eenduidig antwoord op te geven is. De jury is van mening dat er geen kopie van de werken gemaakt is en dus geen sprake is van bewuste plagiaat.
De jury benadrukt dat er wezenlijke verschillen zijn in de tekeningen. Wij zien dan ook elke winnende cartoon als een authentieke cartoon.
De organisatie van het Cartoonfestival zal de omschrijving van plagiaat verder laten onderzoeken en eventueel ook stappen ondernemen om soortgelijke discussies in de toekomst uit te sluiten.
Namens de jury van het Cartoonfestival
Walter BAELE
Voorzitter

- Wedstrijdreglement

- De Toegekende werken 2015
- Website/Cartoon Festival.be
---
SIMILAR ALLEGED CARTOONS
Gelijkaardige Vermeende Cartoons
Benzer İddia Edilen Karikatürler(Source- Kaynak- Bron: Similar Cartoons Blog)