24.04.2014

International Cartoon contest Bride's Veneration, Macedonia

The Organization Board of the Cultural Manifestation Bride’s Veneration, St. Teodor Tiron, v. Konopnica, KrivaPalanka under the Patronage of the Municipality of KrivaPalanka, organizes an International Cartoon Contest on the topic: BRIDE AND MOTHER IN LAW..
MACEDONIA
April 30, 2014
( @ )

The Organization Board of the Cultural Manifestation Bride’s Veneration, St. Teodor Tiron, v. Konopnica, KrivaPalanka under the Patronage of the Municipality of KrivaPalanka, organizes an International Cartoon Contest on the topic: BRIDE AND MOTHER IN LAW

Jury
Milan ALASHEVIKJ, Cartoonist Grand Prix competition of 2013 (Slovenia)
Stojanche VVELICKOVSKI, Graphic Designer Author of Competition (Macedonia)
Jovce SAVOV, Cartoonist (Bulgaria)
Jordan Pop ILIEV, Cartoonist (Macedonia)
Nicholas ANGELKOVSKI, Cartoonist (Macedonia)
Arsencho Aleksovski MAYOR, The Kriva Palanka (Macedonia)
Dragan VELICKOVSKI, Director of The City Museum Kriva Palanka (Macedonia)

Criteria for participation:
-One author can participate with only three (3) non textual cartoons;
-Application should be done with an application form attached on krivapalanka.gov.mk ;
-The application which is not properly completed , will not be qualified furthermore ;
- Filling the application, the applicant certifies that the piece of art is his own intellectual property and accepts to cede the author`s rights to the organizer of the contest;
-Applying at the contest the author approves the organizer to use ,exhibit, study and publish the
pieces of art without limit for the media , period of time or place of its publication;
–It is preferable for the authors to enclose their short Biography;
- The pieces of art are supposed to be sent using e-mail (original or scanned ) with resolution of 300 dpi and the form should be A3 (29,7 x 42) to; 2014@bride-veneration.com

-Application deadline is 30th of april 2014.

Process of selection and judging:
- All the pieces of art that applied properly should be taken in the preliminary selection
- The jury should choose to award the arts that will enter the preliminary selection;
- The authors that should be awarded are supposed to supply the original piece of art in 15 days, after the Publication of the results.

Publication of the results:
-The results will be published on the web site of the Municipality of Kriva Palanka
(www.krivapalanka.gov.mk) not later than 30th of june 2014.

Presentation:
- All the preliminary selected pieces of art will be published in the catalogue
- All the participating authors who take part in the preliminary selection will receive a catalogue
(electronic version) sent on the given address .

Contacts:
http://www.facebook.com/todorica.konopnicakrivapalanka
Stojance Velickovski
design@velickovski.com

Awards:
 First prize – Тrophy “Nevestulka“ 250$ and a Certificate for participation
 second prize – 200 $ and a Certificate for participation
 third prize – 150 $ and a Certificate for participation
Special awards:
Plaque talented young author

- Rules/Kriva  Palanka/Pdf
- Source/Kriva Palanka/Web
- Türkçe Çevirisi/Kozyurt Blog/Pdf
---
( Macedonia )

Организациониот одбор на културната манифестација НЕВЕСТИНСКО ПОКЛОНЕНИЕ НА СВЕТИ ТЕОДОР-ТИРОН, село Конопница – Крива Паланка, под покровителство на
општина Крива Паланка распишува Меѓународен конкурс за карикатура на тема “Снаа-
Свекрва”.
Жири комисија
Милан Алашевиќ, карикатурист гран-при на Конкурсот 2013 (Словенија)
Стојанче Величковски, графички дизајнер, автор на конкурсот (Македонија)
Јовчо Савов, карикатурист (Бугарија)
Јордан Поп Илиев, карикатурист (Македонија)
Никола Ангелковски, карикатурист (Македонија)
Арсенчо Алексовски, градоначалник, на Крива Паланка (Македонија)
Драган Величковски, директор на Градски Музеј – Крива Паланка (Македонија)
Критериуми за пријавување
- Еден автор може да учествува со максимум 3 безтекстуални карикатури;
- Пријавувањето се врши со формулар за учество поставен на krivapalanka.gov.mk;
- Секој формулар кој не е целосно пополнет нема да се квалификува за понатамошна
селекција;
- Со пополнување на формуларот учесникот потврдува дека авторското дело е негова
лична интелектуална сопственост и прифаќа да ги отстапи авторските права на
организаторот;
- Со самото учество на конкурсот авторите се согласуваат организаторот да ги користи,
изложува, проучува и публикува делата без ограничувања за видот на медиумот,
временскиот период и местото на објавување;
- Пожелно е авторите да достават кратка биографија;
- Делата се доставуваат исклуливо во електонска форма (оргинал или скенирана) со
резолуција 300 dpi во формат А3 (29,7х42) на Краен рок за пријавување 30 април
2014.
Процес на селекција и жирирање
- Сите уредно пријавени дела влегуваат во процес на прелиминарна селекција
- Од делата кои ќе влезат во прелиминарната селекција жири-комисијата ќе ги избере
наградените трудови
- Авторите чии што дела ќе бидат наградени имаат обврска да ги достават своите дела
во оргинал во рок од 15 дена по објавување на резултатите од конкурсот
Објавување на резултати
- Резултати ќе бидат објавени на веб страната на Општина Крива Паланка
(www.krivapalanka.gov.mk) најдоцна до 30 јуни.2014.
Преставување
- Сите застапени автори во прелиминарната селекција ќе го добијат каталогот (во
елекронска форма) на доставената е-маил адреса.
Дополнителни информации:
http://www.facebook.com/todorica.konopnicakrivapalanka
Стојанче Величковски
design@velickovski.com
Награди
 Прва награда - диплома и 200 $
 Прва награда “Трофеј НЕВЕСТУЛКА”, диплома и 250$
 Втора награда - диплома и 200 $
 Трета награда - диплома и 150 $
Специјалнa награда
Награда за најмлад талентиран автор
- правила/Kriva Palanka/Pdf
- извор/Kriva Palanka/Web

Konkurs Karikatura 2014-1

Konkurs Karikatura 2014-2

Form
Konkurs Karikatura 2014-3