30.01.2014

13th International George Van RAEMDONCK Cartoon Contest of Boechout, Belgium

vzw. International humour in art with with their partners Boechout Municipality, Boechout Cultural Council, DF-Boechout-Vremde are pleased to announce their :
Boechout, Belgium
June 15, 2014
( @ - P )

 (English)

vzw. International humour in art with with their partners Boechout Municipality, Boechout Cultural Council, DF-Boechout-Vremde are pleased to announce their :

13th INTERNATIONAL GEORGE VAN RAEMDONCKCARTOONCONTEST OF BOECHOUT BELGIUM.
1. Subject:’ARTificieel/ARTificiel/ARTificial’
2. Deadline: 15th June 2014
3. Prizes:
1st prize: 1500 € Prize George van Raemdonck – Boechout Municipality
2rd prize: 750 € Cultural Council
3th prize: 500 € ZEPPO
4th prize: 250 € IHA
5th prize: 150 € DF-Boechout-Vremde
…. other prizes possible, they will be announced on the website ….

4. Entries:
Initially each participant can send before 15.06.2014, at most 10 works in digital form via this website. The author must indicate in his e-mail the following information: his first name, last name, his complete address, his e-mail address, his phone number, his birth date, the category and the title or the number of each work. The characteristics of these electronic sending are as follows: format JPEG, good quality and max. 1 MB per picture. The organizers agree the sending of originals by post for those who do not have a computer.
Out of these e-mails the jury will make a selection of 100-150 drawings and will request from the authors of these works the sending by mail of the originals for the choice of the prizes and the publication in the catalogue. All these originals will be shown in the exhibition and in the catalogue. Their size will be DIN A4 (210x297mm), good quality paper, not folded and without a passe-partout.
On the back side of every work must be clearly mentioned the first name, last name, complete address, e-mail address, phone number, birth date of the author, the category as well as the title or the number of the work. This deadline is 31st of July 2014.

5. Technique:
Free, black and white or in color, without subtitles. The organizers prefer classic cartoon artwork but digitally created works are accepted but will not be send back. They must be signed by their creator on the back side and be numbered by 1/1. Photos and copies of original works will be eliminated.

6. Exhibition:
The award ceremony will be held on Friday the 3th of October 2014 in Theater Boechout Vooruit, St.-Bavoplein 17, Boechout were also the exhibition will take place in the Foyer from the 3th of October until the 26th of October 2014 during the events in the Theater (see: www.Boechout.be ) and also specially on Tuesday the 7th of October (Annual Market Day and Boechout Fair) from 10 until 17 u. and on Sunday 26th ofOctober 2014 from 13 until 17 h.

7. Returns:
After these exhibitions the originals will be returned to their authors except the works selected for one of the prizes. The awarded works will become property of the organizer. The organizer cannot be held responsible for the loss or damage of the return postage.

8. Catalogue:
The authors whose works will be selected for the exhibition will receive a free catalogue by mail together with his work(s). Prize winners will get their catalogue during the award ceremony.

9. Results:
The publication of the results will be done on the website www.iha.be after 30th of September 2014. The award winners selected by the jury will be personally informed by e-mail or by phone. The final decisions of the jury, which will meet on the 23th of August 2014, are incontestable.

10. Copyright:
The selected participants allow the organizers to use their works only for promoting the author, as well as the event. All other copyright remains property of the author.

11. Generalities:
The works should not have been awarded before. By taking part to this contest the participants agree to the abovementioned rules.

12. Address to send the originals to:
Culturele dienst gemeente BOECHOUT
George van Raemdonck Kartoenale
Jef van Hoofplein 20
B2530 Boechout
Belgium

13. Further information:
Ronald Vanoystaeyen (iha@yucom.be – Phone: 32.(0)3.455.58.44)
Cultuur Dienst Boechout (cultuur@boechout.be phone:32.(0)3.460.06.84)

-Regulations/Pdf
-Source


(Nederlands)
vzw. International humour in art samen met het gemeentgebestuur van Boechout , de Boechoutse Culturele raad, Davidsfonds Boechout-Vremde zijn blij hierbij te kunnen aankondigen:
13de INTERNATIONALE GEORGE VAN RAEMDONCKKARTOENALE BOECHOUT BELGIE.
1. Onderwerp: ‘ARTificieel/ARTificiel/ARTificial’
2. Deadline: 15 Juni 2014
3. Prijzen:
1ste prijs: 1500 € Prijs George van Raemdonck – Gemeentebestuur Boechout
2de prijs: 750 € Cultuurraad Boechout
3de prijs: 500 € ZEPPO
4de prijs: 250 € IHA
5de prijs: 150 € DF-Boechout-Vremde
Andere prijzen mogelijk, deze worden aangekondigd op de website….
4. Verzending:
Elke deelnemer mag maximum 10 werken indienen via het invulformulier op deze website. De ontwerper moet in zijn e-mail de volgende inlichtingen vermelden: familienaam, voornaam, volledig adres, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum en de titel of nummer van elke werk. Deze elektronische verzending moet gebeuren voor 15 juni 2014, in JPEG formaat van goede kwaliteit en max. 1MB per tekening. De inrichters gaan akkoord dat de werken in origineel per post worden verzonden enkel indien men over geen computer beschikt..
Uit deze e-mails zal de jury een selectie maken van 100 à 150 tekeningen en aan de makers van deze werken vragen de originelen te verzenden per post voor de keuze van de prijzen en de publicatie in de catalogus. Al deze originelen zullen tentoongesteld worden en opgenomen in de catalogus. Hun afmetingen zijn DIN A4 (210x297mm), op goed kwaliteitspapier, niet gevouwen en zonder passe-partout. Op de achterzijde van elke werk moet duidelijk naam ,voornaam en volledig adres, e-mail adres, telefoonnummer en geboortedatum van de maker vermeld worden. De deadline voor deze verzending is 31 juli 2014.
5. Techniek:
De techniek is vrij, zwart wit of in kleur zonder onderschriften. De organisatoren verkiezen klassieke kartoens maar digitaal ontworpen werken worden eveneens aanvaard maar niet teruggezonden. Deze laatste moeten getekend worden door hun ontwerper op de achterzijde en genummerd 1/1. Foto’s of kopie van origineel werk worden uitgesloten.
6. Tentoonstelling:
De opening van de tentoonstelling met prijsuitdeling zal doorgaan op vrijdag 3 oktober 2014 om 20 u. in Theater Boechout Vooruit, St.-Bavoplein 17, Boechout waar ook de tentoonstelling wordt gehouden in de Foyer van 3 tot 26 oktober 2014 gedurende de activiteiten in het theater (zie: www.Boechout.be ) en ook speciaal op dinsdag 7 oktober (dag van de jaarmarkt in Boechout ) van 10 tot 17 u. en op zondag 26 oktober 2013 van 13 tot 17 u.
7. Terugzending:
Na de tentoonstellingen worden de werken teruggezonden aan de deelnemers behalve de werken die een prijs bekwamen, deze worden eigendom van iha. De organisators kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging der werken tijdens de terugzending. .
8. Catalogus:
De deelnemers wiens werk werd gekozen voor de tentoonstelling krijgen gratis per post een catalogus bij de terugzending van hun werk(en). Prijswinnaars krijgen de catalogus tijdens de opening van de tentoonstelling met prijsuitdeling.
9. Resultaten:
De resultaten van deze wedstrijd zullen gepubliceerd worden op de website www.iha.be na 30 september 2014. De prijswinnaars zullen persoonlijk verwittigd worden per e-mail of telefoon. De beslissingen van de jury, die bijeenkomt op 23 augustus 2014 zijn niet betwistbaar.
10. Copyright:
De geselecteerde deelnemers geven toelating aan de organisatoren om hun werk te gebruiken voor de promotie van de kunstenaar en dit evenement, al het andere copyright blijft eigendom van de kunstenaars.
11. Algemeenheden:
De werken mogen nog niet bekroond zijn. Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaren de deelnemers zich akkoord met de bovenvermelde regels.
12. Adres waarnaar de originelen moeten verzonden worden:
Cultuurdienst gemeente BOECHOUT
George van Raemdonck Kartoenale
Jef van Hoofplein 20
B2530 Boechout
België
13. Meer informatie :
Ronald Vanoystaeyen ( iha@yucom.be – Tel.: 32.(0)3.455.58.44)
Cultuur Dienst Boechout (cultuur@boechout.be – Tel:32.(0)3.460.06.84)

(Français)
International humour in art v.z.w. et ses Partner Le Village de Boechout, Le Conseil Culturel de Boechout, DF-Boechout-Vremde ont le grand plaisir d’annoncer leur :
13me SALON INTERNATIONAL DE LA CARICATURE ET DU CARTOON GEORGE VAN RAEMDONCK A BOECHOUT BELGIQUE.
1. Sujets: ‘ARTificieel/ARTificiel/ARTificial’
2. Date limité:  15e Juin 2014
3. Prix:
1e prix: 1500 €  Prix George van Raemdonck – Boechout Village
2e prix:  750 €  Conseil Culturel de Boechout
3e prix:  500 € ZEPPO
4e prix:  250 € IHA
5e prix:  150 € DF-Boechout-Vremde
….plus de prix … ?!?  seront annoncés sur notre site web  ….
4. Envois :
Chaque participant peut envoyer au maximum 10 œuvres avant 15.06.2014 sous forme digitale via ce lien. L’auteur indiquera les informations suivantes: son prénom, nom, adresse complète, adresse e-mail, son numéro  de téléphone, sa date de naissance, et le titre de chaque œuvre. Les caractéristiques de ces envois électroniques sont les suivantes: format JPEG, bonne qualité et max. 1 MB par image. L’organisateur accorde exceptionnellement l’envoi d’originaux par poste aux participants démunis de PC.
De ces envois par e-mail le jury fera un choix de 100-150 œuvres et demandera aux auteurs de ces  œuvres l’envoi des originaux via poste pour la sélection des prix. Ces originaux sont d’office sélectionnés  pour l’exposition. Ils seront au format min. DIN A4 (210x 297mm), bonne qualité de papier, non pliés, à plat et sans passe-partout. Au verso doivent être mentionnés bien lisiblement le prénom, le  nom,  l’adresse complète, l’adresse e-mail, le numéro de téléphone, la date de naissance de l’auteur ainsi que le titre ou le numéro de l’œuvre. Cette date limité est 31.07.2014.
5. Technique:
Libre, tant en noir et blanc qu’en  couleurs, sans sous-titres. Les prints des œuvres créées de manière digitale sont admises mais ne seront pas retournées. Elles doivent être numérotées par 1/1 et obligatoirement porter la signature manuscrite de l’auteur au verso. Ne seront pas admis des photos, des photocompositions ou des photocopies.
6. Remise des prix:
Les prix seront remis lors de l’ouverture de  l’exposition itinérante  qui se tiendra au Foyer du Théâtre  ‘Boechout Vooruit’ St.-Bavoplein 17, Boechout, Le vendredi 3e Octobre 2014 à 20.00 h.  L’exposition est aussi ouvert pendant les évènements au Théâtre ‘Boechout Vooruit’ (voir www.Boechout.be ) et aussi spécialement  le Mardi 7e Octobre 2014 (jour du marché annuel et foire à Boechout)  de 10 à 17 h. et le Dimanche 26 Octobre 2014 de 13 à 17 h.
7. Renvoi:
A la fin des expositions les originaux seront renvoyés à leurs auteurs à l’exception de l’œuvre sélectionnée pour les prix. Les œuvres primées deviendront propriété de iha. L’organisateur ne peut être rendu responsable des dommages subis aux  œuvres lors du renvoi.
8.Catalogue :
Les auteurs qui ont un œuvre dans l’exposition reçoivent un catalogue gratuit par la poste.  Les lauréats reçoivent leur catalogue pendant l’ ouverture de l’exposition.
9. Résultats:
Le résultat sera publié sur le site  Internet www.iha.be après le 30 Septembre 2014. Les lauréats retenus par le jury seront informés par e-mail, le cas échéant par téléphone. Les décisions finales du jury, sont incontestables.
10. Droits d’auteurs:
Les participants sélectionnés permettent aux  organisateurs d’utiliser leurs œuvres dans le seul but de promouvoir  l’auteur même ainsi que le Salon. Tout autre droit de reproduction reste propriété de l’auteur à l’exception de l’œuvre primée.
11. Généralités:
Les dessins primés à d’autres concours ne  seront pas acceptés. En participant à ce salon les auteurs se déclarent d’accord avec le présent règlement.
12. Adresse d’envoi des originaux :
Culturele dienst gemeente BOECHOUT
George van Raemdonck kartoenale
Jef Van Hoofplein 20
B2530   Boechout
Belgique
13. Informations complémentaires:
Ronald Vanoystaeyen (iha@yucom.be – Phone: 32.(0)3.455.58.44)
Cultuur Dienst Boechout (cultuur@boechout.be phone:32.(0)3.460.06.84)